line1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie
„Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów”, realizowanym w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja integracji społecznej” z 19 stycznia 2010 r.

Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria i zasady udziału w projekcie „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest przez SMG/KRC Poland-Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska nr 154A, Instytutem Amity z siedzibą w Warszawie, 02-070, ul. Zapłocie 20.

Czas trwania rekrutacji:
1. Nabór uczestników do projektu odbywa się w dniach od 4 stycznia 2010 do 30 listopada 2010.
2. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń prowadzący rekrutację zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rekrutacji uczestników do 5 grudnia 2010 r. Informacja na ten temat będzie ogłoszona na stronach internetowych projektu www.zmiananalepsze.com.pl oraz Instytutu Amity www.amity.pl najpóźniej 1 listopada 2010.

Zakres wsparcia
3. Projekt obejmuje uczestnictwo w 30-godzinnym kursie rozwoju osobistego, w trakcie którego uczestnicy otrzymują następujące wsparcie: trening społecznych umiejętności pracowniczych, zastępowania agresji, samodzielnego kierowania zmianą życiową, krótka interwencja dotycząca nadużywania alkoholu (i ewentualnie innych substancji). W miarę potrzeby, w ramach szkolenia, dla uczestników Projektu, będzie prowadzone poradnictwo (psychologiczne, prawne, społeczne).

Uczestnicy projektu
4. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełniają poniższe kryteria:
- są mieszkańcami województwa mazowieckiego,
- w okresie od listopada 2009 do listopada 2010 roku opuścili (opuszczą) zakład penitencjarny,
- są osobami nieaktywnymi zawodowo, zdolnymi i gotowymi do podjęcia zatrudnienia,
- zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie i zostały zakwalifikowane;
- zapoznały się i zaakceptowały regulamin uczestnictwa w projekcie.

Kryteria i etapy rekrutacji:
5. Zgłoszenia przyjmowane są w Instytucie Amity z siedzibą w Warszawie, Skr. poczt. 15, 02-975 Warszawa 150 oraz za pośrednictwem strony internetowej programu.
6. Każdy kandydat jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
- Formularz rekrutacyjny,
- Deklarację uczestnictwa,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu oraz Programu, a także o prawidłowości danych zbieranych do systemu PEFS
7. Formularze zgłoszeniowe wraz ze wzorami oświadczeń są dostępne na stronach internetowych projektu www.zmiananalepsze.com.pl oraz Instytutu Amity www.amity.pl
8. Wymagane dokumenty można składać osobiście lub pocztą.
9. W przypadku braków formalnych w złożonej dokumentacji kandydat zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2010 r. Nieuzupełnienie dokumentów w wymaganym terminie będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w projekcie.

Przyjmowanie dokumentów
10. Każdy formularz rekrutacyjny będzie oznaczony liczbą porządkową oraz datą i godziną wpływu dokumentów do centrum rekrutacyjnego znajdującego się w siedzibie Instytutu Amity.
11. Dokumenty będą weryfikowane przez pracownika odpowiedzialnego za rekrutację uczestników projektu.
12. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających liczbę osób, które mogą uzyskać wsparcie w ramach projektu, o przyjęciu do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
13. Zastrzega się, że 3% miejsc na szkolenia zostało zarezerwowanych dla kobiet. W przypadku barku miejsc, przy kwalifikowaniu na szkolenia będą preferowane kobiety .
14. Wyniki rekrutacji będą sukcesywnie umieszone na stronach internetowych, poprzez podanie numeru wniosku zakwalifikowanego do projektu. Ponadto kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w formularzu rekrutacyjnym, pocztą lub telefonicznie.

Warunki udziału w szkoleniach
15. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych łącznie 450 osób.
16. Szkolenia zostaną przeprowadzone w Warszawie i wybranych miejscowościach województwa mazowieckiego.
17. Osoby spełniające wymogi formalne, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie z uwagi na duże zainteresowanie projektem, zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone do udziału w projekcie (według kolejności na liście rezerwowej) w przypadku rezygnacji lub skreślenia jednego z uczestników wcześniej zakwalifikowanych.
18. Osoby, które nie zgłoszą się na szkolenie w wyżej wymienionym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny zostaną skreślone z listy uczestników projektu, za wyjątkiem osób, które o przyczynie nieobecności w dniu pierwszego dnia szkolenia poinformują personel odpowiedzialny za rekrutację. W przeciwnym wypadku miejsce dotychczasowego uczestnika zajmie osoba z listy rezerwowej.
19. Osoby z listy rezerwowej mogą przystępować do projektu także w sytuacji rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu do czasu kiedy przeprowadzonych zostało nie więcej niż 20% godzin zajęć.
20. Szkolenia rozpoczną się nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2010 oraz zakończą nie później niż 31 grudnia 2010.
21. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników oraz zwrotu kosztów szkolenia.
22. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do podpisywania listy obecności, potwierdzającej obecność na szkoleniu.
23. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz dodatek motywacyjny.

Postanowienia końcowe
24. Na dwa dni przed rozpoczęciem szkoleń na stronie internetowej będzie sukcesywnie umieszczony harmonogram szkoleń.
25. W sprawach rekrutacji uczestników projektu, nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Kierownik Projektu.
26. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek każdego z partnerów realizujących projekt, Komitet Sterujący zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
27. Regulamin będzie publikowany na stronie internetowej projektu www.zmiananalepsze.com.pl oraz Instytutu Amity www.amity.pl.
28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2010 roku

Warszawa, dnia 19 stycznia 2010 r.

© 2010 JVK

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
SZKOLENIA
STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE O PROJEKCIE
KONTEKST BADANIA
BADANIA
REALIZATORZY PROJEKTU
FORMULARZE DO POBRANIA
WYNIKI BADAŃ
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
REGULAMIN REKRUTACJI
(dla pracowników więziennictwa)
REGULAMIN UCZESTNICTWA
(dla beneficjentów)