line1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Raport z badań jakościowych na temat programu badawczo-szkoleniowego dotyczącego aktywizacji zawodowej
i społecznej więźniów

Cele badania:


Identyfikacja czynników mających wpływ na adaptację skazanych do życia na wolności w aspekcie podjęcia pracy zawodowej.

Cele szczegółowe:

Identyfikacja wizerunku więźnia w społeczeństwie

Identyfikacja barier w adaptacji do życia na wolności

Gotowość do zatrudnieniu osoby skazanej

Identyfikacja oczekiwanych barier w znalezieniu pracy

Identyfikacja obaw związanych z zatrudnieniem osoby skazanej

Identyfikacja oczekiwań przedsiębiorców wobec osób skazanych w przypadku ich zatrudnienia

Identyfikacja barier w akceptacji osoby skazanej w miejscu pracy oraz poza miejscem pracy

Identyfikacja potencjalnych reakcji w miejscu pracy oraz poza miejscem pracy w sytuacji kontaktu z osobą skazaną

Określenie nastawienia więźniów do uczciwej pracy zarobkowej

Identyfikacja oczekiwanych reakcji rodziny i znajomych na powrót osoby skazanej na wolność

Określenie kierunków aktywizacji społecznej i zawodowej byłych więźniów

Załącznik:

Raport z badań jakościowych programu badawczo-szkoleniowego dotyczącego aktywizacji zawodowej i społecznej więźniówRaport cząstkowy z badania CAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Mazowsza

Cele badania
:

Głównym celem badania była identyfikacja czynników sprzyjających zwiększaniu poziomu akceptacji osób karanych przez
mieszkańców Mazowsza

Cele szczegółowe
:

Określenie „klimatu” i nastrojów ekonomicznych panujących na rynku pracy

Określenie skali problemu akceptacji osób karanych przez mieszkańców Mazowsza

Identyfikacja wyobrażeń na temat przestępstw popełnionych przez osoby przebywające w jednostkach penitencjarnych

Określenie skali doświadczeń mieszkańców Mazowsza z osobami karanymi

Identyfikacja wizerunku osób, które odbyły karę pozbawienia wolności, przez mieszkańców

Mazowsza mających doświadczenia z byłymi skazanymi

Identyfikacja grup społeczno-zawodowych najbardziej akceptujących byłych skazanych

Określenie poziomu postaw mieszkańców Mazowsza wobec osób karanych

Identyfikacja opinii mieszkańców Mazowsza dotyczących byłych skazanych jako pracowników

Określenie dystansu społecznego i poziomu akceptacji osób, które odbyły karę pozbawienia wolności

Identyfikacja potencjalnych uczuć w sytuacji kontaktu z osobą skazaną

Wyznaczenie kluczowych umiejętności prospołecznych i cech psychologicznych sprzyjających długotrwałemu utrzymaniu pracy

Załącznik:

Raport cząstkowy CAPI dla mieszkanców MazowszaRaport z badania ilościowego CATI przeprowadzonego z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego


Cele badania
:

Głównym celem badania jest identyfikacja czynników sprzyjających zwiększaniu przez przedsiębiorców poziomu akceptacji
osób karanych jako pracowników

Cele szczegółowe
:

Określenie potencjału rynku pracy dla byłych skazanych

Określenie skali problemu akceptacji osób karanych przez przedsiębiorców

Identyfikacja wyobrażeń na temat przestępstw popełnionych przez osoby przebywające w jednostkach penitencjarnych

Określenie skali doświadczeń przedsiębiorców w zatrudnianiu byłych skazanych

Ocena pracy osób, które odbyły karę pozbawienia wolności dokonana przez przedsiębiorców mających doświadczenia
w zatrudnianiu byłych skazanych

Identyfikacja grup przedsiębiorców najbardziej akceptujących byłych skazanych

Określenie poziomu postaw przedsiębiorców wobec osób karanych

Określenie dystansu społecznego i poziomu akceptacji osób, które odbyły karę pozbawienia wolności

Identyfikacja potencjalnych uczuć w sytuacji kontaktu z osobą skazaną

Wyznaczenie kluczowych umiejętności prospołecznych i cech psychologicznych sprzyjających prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej przez byłych skazanych

Załącznik:

Badania ilościowe CATI z przedsiębiorcamiRaport z badania ilościowego „Deficyty i charakterystyka osadzonych pod względem  cech i umiejętności społecznych oraz postaw wobec pracy zawodowej”

Cele badania:

Głównym celem badania była identyfikacja deficytów występujących wśród osób osadzonych w zakładach penitencjarnych
oraz ich charakterystyka pozwalająca na stworzenie oferty szkoleniowej będącej bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby
osadzonych w zakresie kompetencji niezbędnych na rynku pracy

Cele szczegółowe:

Dokonanie wewnętrznego zróżnicowania osadzonych pod względem umiejętności społecznych i cech psychologicznych
– segmentacja

Wyznaczenie kluczowych deficytów osadzonych w obszarze umiejętności prospołecznych i cech psychologicznych sprzyjających
długotrwałemu utrzymaniu pracy

Wyznaczenie kluczowych deficytów osadzonych w obszarze umiejętności prospołecznych i cech psychologicznych sprzyjających
prowadzaniu własnej działalności gospodarczej

Identyfikacja wyobrażeń osadzonych na temat swojej przyszłości i obecnego rynku pracy

Określenie skali zatrudnienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych

Określenie skali zatrudnienia osadzonych poza jednostkami penitencjarnymi

Identyfikacja motywów osadzonych skłaniających ich do podjęcia pracy w czasie odbywania kary

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych osadzonych w aspekcie pracy zawodowej

Identyfikacja obaw osadzonych dotyczących życia na wolności po opuszczeniu jednostki penitencjarnej

Identyfikacja planów zawodowych osadzonych po wyjściu na wolność

Identyfikacja różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami w ramach problematyki objętej badaniem

Załącznik:

Badanie ilościowe PAPI z osadzonymi

 


© 2010 JVK

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
SZKOLENIA
STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE O PROJEKCIE
KONTEKST BADANIA
BADANIA
REALIZATORZY PROJEKTU
FORMULARZE DO POBRANIA
WYNIKI BADAŃ
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
REGULAMIN REKRUTACJI
(dla pracowników więziennictwa)
REGULAMIN UCZESTNICTWA
(dla beneficjentów)
RAPORT BADANIA JAKOŚCIOWE
RAPORT CZĄSTKOWY CAPI - MIESZKAŃCY MAZOWSZA
RAPORT CZĄSTKOWY CATI - PRZEDSIĘBIORCY
RAPORT CZĄSTKOWY PAPI - OSADZENI
pdf pdf pdf pdf