line1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów” był realizowany w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektodawcy – SMG/KRC Poland Media S.A. oraz Instytut Amity nazwali ten projekt „Zmiana na lepsze”, kładąc w ten sposób nacisk na powrót osób osadzonych do społeczeństwa i funkcjonowania w pełni na rynku pracy.

Więźniowie i byli więźniowie są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne, wynikające z trudności w powrocie do życia społecznego, w tym na rynek pracy. Praca stanowi nie tylko źródło dochodów, ale przede wszystkim pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo powrotu na drogę przestępstwa. Jest to ważny sposób resocjalizacji, który w polskich warunkach praktycznie nie funkcjonuje. Z badań wynika, że tylko 10-15% byłych więźniów ma szanse na zatrudnienie (Korsak, 2008). Muszą oni konkurować na rynku pracy, a często jest to niemożliwe ze względu na niskie kwalifikacje byłych osadzonych oraz brak umiejętności społecznych.

Celem projektu było więc zdiagnozowanie trudności w aktywizacji zawodowej więźniów w województwie mazowieckim, opracowanie rekomendacji do programu tej aktywizacji, podniesienie kompetencji interpersonalnych byłych więźniów z woje-wództwa mazowieckiego oraz wzrost umiejętności społecznych byłych osadzonych w poruszaniu się na otwartym rynku pracy.

Projekt składał się z dwóch części: badawczej i szkoleniowej. W ramach części badawczej przeprowadzono badania jakościowe (40 wywiadów indywidualnych z przedsiębiorcami z woj. mazowieckiego, 6 wywiadów grupowych z 6 różnymi grupami społecznymi oraz 2 wywiady grupowe z więźniami z woj. mazowieckiego) i badania ilościowe (1002 wywiady wśród przedsiębiorców z woj. mazowieckiego, 1009 wywiadów wśród mieszkańców woj. mazowieckiego oraz 1518 wywiadów wśród osadzonych) oraz eksperyment psychologiczny (wśród 300 osadzonych i wśród 100 mieszkańców Mazowsza).

Druga część projektu to szkolenia dla 450 byłych osadzonych oraz dla 50 przedstawicieli personelu więziennego i organizacji pozarządowych.

Byli więźniowie wzięli udział w programie aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej (zarządzanie własną zmianą życiową)
w obszarach deficytów umiejętności stwierdzonych w badaniach.

Załącznik:

Raport podsumowujący - Zmiana na lepsze 


© 2010 JVK

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
SZKOLENIA
STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE O PROJEKCIE
KONTEKST BADANIA
BADANIA
REALIZATORZY PROJEKTU
FORMULARZE DO POBRANIA
WYNIKI BADAŃ
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
REGULAMIN REKRUTACJI
(dla pracowników więziennictwa)
REGULAMIN UCZESTNICTWA
(dla beneficjentów)
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
pdf