line1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje ogólne o projekcie
Projekt pt. „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jakie są cele projektu?
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób, które odbyły karę pozbawienia wolności poprzez doskonalenie ich kompetencji kluczowych.

Cele szczegółowe:
Diagnoza – na podstawie badań – trudności w aktywizacji zawodowej więźniów w województwie mazowieckim, opracowanie rekomendacji do programu aktywizacji zawodowej byłych więźniów w województwie mazowieckim, podniesienie kompetencji interpersonalnych byłych więźniów z województwa mazowieckiego, wzrost umiejętności byłych więźniów w funkcjonowaniu na otwartym rynku pracy.

 


 


 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
SZKOLENIA
STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE O PROJEKCIE
KONTEKST BADANIA
BADANIA
REALIZATORZY PROJEKTU

© 2010 JVK

 

FORMULARZE DO POBRANIA
WYNIKI BADAŃ
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
REGULAMIN REKRUTACJI
(dla pracowników więziennictwa)

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA
(dla beneficjentów)