line1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dlaczego należy zrealizować taki projekt?
Osoby , którę odbywają karę pozbawienia wolności lub są po jej zakończeniu to grupa osób szczególnie narażona na wykluczenie społeczne. Konflikt z prawem powoduje nie tylko sankcje prawne, ale także, a może przede wszystkim trudności w powrocie do życia akceptowanego społecznie. Największym problemem jest aktywność zawodowa byłych więźniów. Praca stanowić powinna nie tylko źródło dochodów pozwalających na utrzymanie i zmniejszenie „konieczności” powrotu na drogę przestępstwa, ale także sposób resocjalizacji. Tymczasem, w polskich realiach ta resocjalizacja praktycznie nie istnieje.

W Polsce w roku 2008 w zakładach karnych przebywało ponad 83 tys. osób (7,5 tys. mieszkańców Mazowsza, z czego 5,5 tys. to skazani), dalsze 46 tys. czekało na wykonanie wyroku. Wśród nich jedynie 26 tys. osób pracowało w zakładach karnych – to jedynie 32% wszystkich osadzonych. Dane te dotyczą roku znacznego wzrostu gospodarczego i zwiększonego popytu na pracowników, nawet tych o niższych kwalifikacjach.

Z badań przeprowadzonych w latach 2004-2006 wynika, że jedynie 10-15% byłych więźniów ma szansę na zatrudnienie po opuszczeniu zakładu karnego. Jednocześnie, wielu z nich chce pracować, widząc w pracy możliwość powrotu do normalnego życia. Jednak pracę otrzymuje jedynie co dziesiąty z nich. Badania wykazały, że wśród niepracujących byłych więźniów prawdopodobieństwo ponownego złamania prawa jest znacznie większe (70%) niż u aktywnych zawodowo. Trudno więc przecenić znaczenia pracy dla resocjalizacji i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców regionu przed ponowną przestępczością.

Znaczna część byłych więźniów to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Są więc dla nich organizowane szkolenia zawodowe. Jednak, co równie ważne jak twarde umiejętności, byli więźniowie nie mają podstawowych umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Nie umieją się poruszać się na rynku pracy, nie umieją przygotować potrzebnych dokumentów (cv, listu intencyjnego), nie wiedzą, jak zachować się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, nie radzą sobie z emocjami, w tym z agresją. Dotyczy to wszystkich byłych więźniów, nawet tych pracujących podczas odbywania kary. Nie musieli oni bowiem zdobywać zatrudnienia - otrzymywali przydział pracy. Tymczasem, na otwartym rynku pracy muszą konkurować z innymi potencjalnymi pracownikami. Fakt przebywania w więzieniu zmniejsza ich szanse na znalezienie pracy i utrzymanie się w niej. Proces ten można odwrócić wprowadzając odpowiedni szkoleniowy program naprawczy.

Ważną grupą, od której w dużym stopniu może zależeć pozytywna aktywizacja osób karanych są przedsiębiorcy. To oni w pierwszej linii mogą absorbować bezrobocie wśród osób karanych. Zmiana nastawienia przedsiębiorców może także istotnie przyczynić się do aktywizacji zawodowej byłych więźniów.
Żaden ze znanych wnioskodawcom projektów nie był nakierowany na rozwiązanie problemu aktywizacji byłych więźniów. Co więcej, niewiele programów jest skierowanych do tej grupy.

Grupy docelowe
Projekt ma charakter badawczo-szkoleniowo-aktywizujący.
Jest skierowany do następujących grup:
Byłych więźniów w woj. mazowieckim, po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej - do 12 miesiąca od jej opuszczenia – 450 osób;
Pracowników Służby Więziennej oraz pracowników instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową i społeczną byłych więźniów – 50 osób.

 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
SZKOLENIA
STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE O PROJEKCIE
KONTEKST BADANIA
BADANIA
REALIZATORZY PROJEKTU

© 2010 JVK

 

FORMULARZE DO POBRANIA
WYNIKI BADAŃ
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
REGULAMIN REKRUTACJI
(dla pracowników więziennictwa)

REGULAMIN UCZESTNICTWA
(dla beneficjentów)