line1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Część badawcza projektu
Badaniami objęci zostaną więźniowie , którym zostało nie więcej niż 2 lata do zakończenia wyroku, mieszkający w woj. mazowieckim. Uznano bowiem, że ta grupa w najbliższym czasie rozpocznie poszukiwanie pracy na otwartym rynku pracy, zaraz po zakończeniu odbywania kary. W sumie zbadanych zostanie 1800 więźniów.
Na podstawie wyników badań opracowany zostanie pakiet pomocy dydaktycznych dla byłych więźniów. Celem pakietu będzie wprowadzenie i wspieranie autoedukacji w tej grupie społecznej.
Opracowany zostanie także raport z wyników badań z rekomendacjami do programu aktywizacji zawodowej byłych więźniów. Zostanie on przekazany wszystkim placówkom wskazanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz wszystkim zidentyfikowanym organizacjom pozarządowym zajmującym się tym problemem.
Szczegółowe obszary podjęte w opracowaniu materiału empirycznego koncentrować się będą wokół następujących zagadnień:
identyfikację obaw związanych z powrotem do życia na wolności i do pracy osób skazanych.
identyfikacja barier w akceptacji osoby skazanej
identyfikacja potencjalnych reakcji w miejscu pracy w sytuacji kontaktu z osobą skazaną
identyfikacja potencjału rynku pracy dla byłych skazanych
identyfikacja profilu psycho-socjo-demogrficznego osadzonych na te mieszkańców Mazowsza
wyznaczenie kluczowych deficytów osób skazanych w świetle umiejętności wykorzystywanych w pracy i w sytuacjach wymagających współpracy

Metodologia badań
W badaniu wykorzystane będą następujące techniki:

1.indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
Ważną grupą, od której w dużym stopniu może zależeć pozytywna aktywizacja osób karanych są przedsiębiorcy. To oni w pierwszej linii mogą absorbować bezrobocie wśród osób karanych. W związku z tym wśród przedsiębiorców zostanie przeprowadzonych 40 wywiadów, które pozwolą dogłębnie zbadać ich opinie w kwestiach związanych z zatrudnianiem osób karanych.

2.zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
Tematyka prowadzonych badań, skłania do tego by podział społeczeństwa polskiego został dokonany ze względu na charakterystykę psychograficzną, (czyli poglądy ludzi w sprawach życiowych). Wywiady prowadzone z różnymi grupami społecznymi (6 zogniskowanych wywiadów grupowych) będą miały na celu m.in. identyfikację obaw związanych z powrotem do życia na wolność osób skazanych.

3.ilościowe badania ankietowe (badanie telefoniczne i wywiady osobiste)
Badania ilościowe pozwolą zidentyfikować skalę problemu akceptacji osób karanych przez społeczeństwo oraz przedsiębiorców. Badania ilościowe na reprezentatywnych próbach pozwolą przenieść wyniki badań na całą populację mieszkańców Mazowsza oraz mazowieckich przedsiębiorców.

Próby badawcze:
1)Reprezentatywna próba przedsiębiorców na terenie woj. mazowieckiego n = 1000
2)Reprezentatywna próba Polaków zamieszkujących woj. mazowieckie n= 1000
3)Reprezentatywna próba osadonych w zakładach karnych i aresztach śledczych - mieszkańców woj. mazowieckiego. n=1500

4.eksperyment psychologiczny
Celem eksperymentu jest identyfikacja zachowań osób karanych w sytuacjach społecznych wymagających zaufania. Informacje uzyskane z tej części badania pomogą zidentyfikować czynniki sytuacyjne, które sprzyjają/osłabiają skłonność do kooperacji i zaufania szczególnie potrzebnego w pracy. W badaniu wykorzystane będą specjalnie przygotowane ankiety, a także dwie dobrze znane gry eksperymentalne, często wykorzystywane w naukach społecznych: gra zaufania (trust game) i gra oszustwa (deception game, sender – receiver game). Wielkość próby w eksperymencie n=300.

 


 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
SZKOLENIA
STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE O PROJEKCIE
KONTEKST BADANIA
BADANIA
REALIZATORZY PROJEKTU

© 2010 JVK

 

FORMULARZE DO POBRANIA
WYNIKI BADAŃ
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
REGULAMIN REKRUTACJI
(dla pracowników więziennictwa)

REGULAMIN UCZESTNICTWA
(dla beneficjentów)